OJAS Gujarat Latest updates as on 20-1-2015

OJAS Gujarat Latest updates as on 20-1-2015. Ojas official Website Published latest updated notification as on 20-1-2015. As per Details info Police Recruitment News also published. Candidates Can check Online updated news at here…

OJAS Gujarat Latest updates as on 20-1-2015

…તમારો કન્ફર્મેશન નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો
કાર્યપાલક ઇજનેર(સિવિલ) ની જાહેરાત તથા જરૂરી સુચનાઓ
ખાતાકીય પસદંગી સમિતિ, કમિશ્નર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ, ગાંધીનગરની જાહેરાત ક્રમાંક: CCI/2012-13/1 કાર્યાલય અધીક્ષક સંવર્ગ ની જગ્યા માટેની પરીક્ષા તા.૨૫/૦૧/૧૫ના રોજ યોજાનાર છે. જેની હોલ ટિકિટ (Hall Ticket) ડાઉનલોડ કરી લેવા અંગેની સૂચના
પોલીસ ભરતીમાં શારીરીક ક્ષમતા કસોટી અંગે (પ્રવેશપત્ર) કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે અગત્‍યની સુચનાઓ
કમિશનર, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગની જાહેરાત ક્રમાંક :CCI/2012-3 અને CCI/2012-2 અન્વયે સીનિયર કલાર્ક સંવર્ગ અને હેડ ક્લાર્ક સંવર્ગની તા:૨૮/૧૨/૧૪ના રોજ લેવામાં આવેલ પરિક્ષાના પેપરની Provisional Answer Key અન્વયેની સૂચના

Leave a Comment